Projekt Green Wheels sa zaoberá niektorými dlhodobými strategickými cieľmi vzdelávania EÚ, ktoré definoval pracovný program Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (ET 2020), konkrétne zlepšenie kvality a efektívnosti vzdelávania, odbornej prípravy a zvyšovanie tvorivosti a inovatívnosti vo vzdelávaní a odbornej príprave.

Cieľom projektu je vytvoriť otvorené vzdelávacie materiály v novo vznikajúcej oblasti prevádzky, opravy a servisu hybridných a elektrických vozidiel s využitím inovatívnych metód a prístupov, ako je kritické myslenie, vzdelávanie založené na skúmaní, kolaboratívna výučba, obrátená učebňa, Peer Instructions atď. Projekt sa zameriava na zdokonaľovanie a obohacovanie metodiky učiteľov prostredníctvom inovatívnych metód, rozsiahlych školení a mentoringu. Projekt má v úmysle vyvinúť nové odborné učebné osnovy s využitím kritérií EÚ (ECVET-EQAVET) na navrhovanie kompetencií pre prevádzku, opravu a servis hybridných a elektrických vozidiel prostredníctvom inovatívnych materiálov pre e-learning a vzdelávacích aktivít založených na práci. Projekty budú vytvárať hmatateľné a nehmotné výsledky, ako sú: komplexný online systém riadenia vzdelávania (LMS), e-learningové moduly a pracovné listy pre praktické úlohy, online obrazový slovník vo všetkých jazykoch projektu, zmiešané vzdelávacie zdroje, systém ECVET v VET automobilovom priemysle hybridných a elektrických vozidiel v Českej republike, Slovenskej republike, Maďarsku a Spojenom kráľovstve.

Okrem toho sa projekt zameriava na tvorbu smerníc pre systém ECVET v oblasti prevádzky, opravy a servisu hybridných a elektrických vozidiel v odborných školách v krajinách projektu. Nové učebné plány budú sledovať koncepciu ECVET pomocou ukazovateľov EQAVET, aby sa umožnilo ich použitie v celej EÚ. Projekt bude mať predovšetkým vplyv na poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy v automobilovom priemysle, aby si ich absolventi zlepšili zručnosti v tomto priemyselnom sektore a na profesionálne spoločnosti automobilového priemyslu, ktoré tým pádom budú mať kvalifikovanejšiu pracovnú silu. Výsledky projektu budú diseminované širokej škále zainteresovaných strán (poskytovateľov VET, profesijných organizácií, regulačných orgánov v oblasti vzdelávania atď.) v krajinách projektu a taktiež mimo neho tak, aby sa zvýšila využiteľnosť výsledkov projektov.

Projektové konzorcium sa skladá z partnerov zo 4 krajín (CZ, SK, UK a HU). V každej zúčastnenej krajine budú okrem iného jedna škola odborného vzdelávania a prípravy, jedna profesionálna asociácia v oblasti automobilového priemyslu a ďalší partneri, napríklad regulačné orgány atď.

Partneri z príslušných odvetví sú profesionálne združenia a kľúčoví hráči automobilového priemyslu, ktorí poskytnú profesionálnu spätnú väzbu k učebným materiálom a zabezpečia, aby materiály obsahovali špičkové technológie a prístupy. Príslušné školy odborného vzdelávania a prípravy budú pilotovať a skúšať novo vyvinuté materiály, regulačné orgány sa budú aktívne podieľať na navrhovaní metodologického systému a začleňovaní ECVET do školských osnov, pretože je to jeden z cieľov Európskej komisie pre program Erasmus Plus. Projekt bude viesť CFME, ktoré má značné skúsenosti s  riadením medzinárodných vzdelávacích projektov.