Júl 2019: Nahrávky webinárov boli dokončené!

 

Nahrávanie webinárov sa uskutočnilo v období od októbra 2018 do júla 2019, v spolupráci s partnerskými školami projektu: Holice, Havering College, Jána Jonáša, rovnako ako aj Slovenským Národným teleprezentačným centrom, za koordinácie a moderovania Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV).

Úlohou webinárov je poskytnúť učiteľom základný prehľad vybraných inovatívnych metód a inštruktáž, rovnako ako aj hodnotenie a príklady dobrej praxe, ktoré sú zahrnuté vo webinárov o spätnej väzbe učiteľov.

Celkovo boli vytvorených 5 webinárov, z toho 4 webináre boli zamerané na inovatívne metódy výučby ako bádateľsky orientované učenie sa, prevrátená trieda, CLIL, zviditeľnenie myslenia a kritické myslenie a 1 webinár bol zameraný na spätnú väzba učiteľov k výstupom projektu.

Webinár Bádateľsky orientované učenie sa, sa zameriava na učenie sa prostredníctvom experimentovania a aktivít. Kľúčové je zameranie sa na rozličné fázy procesu bádania, akými sú interakcia, objasňovanie, súhrn, alebo zatrieďovanie informácií.

Webinár Prevrátená trieda poskytuje prehľad metódy, ktorá patrí medzi najčastejšie používané metódy v učiteľskej praxi.

Webinár o metóde CLIL poskytuje priamu inštrukciu o využití metódy na vyučovaní.

Webináre Zviditeľnenie myslenia a kritické myslenie sa zameriavajú na rutinné postupnosti myslenia, akými sú napríklad myšlienkový koncept, myšlienková mapa, „myslel som a teraz si myslím“, proces myslenia, zahŕňajúci analýzu, argumentáciu a hodnotenie. Opakovaním a praktizovaním, si žiaci vytvárajú rutinné myšlienkové postupnosti, ktorými sa učia sa lepšie porozumieť obsahu, ktorý im učiteľ prednáša.

Webinár Spätná väzba učiteľov v spolupráci so strednou automobilovou školou Holice a Havering College sa zaoberal niektorými významnými aspektmi implementácie projektových výstupov, vrátane inovatívnych metód výučby, špecifík týkajúcich sa procesu samotného, vývojom, testovaním a implementačnou fázou. Učitelia sa podelili so svojimi skúsenosťami a náhľadom na inovatívne metódy výučby, ktoré sa osvedčili najviac a na ktorom stupni. Diskutovaná bola tiež štruktúra ECVET jednotiek a spomenuli ktorým kapitolám má byť venovanej viac pozornosti.

 

 

Webináre preto môžu slúžiť ako vzor pre učiteľov aj z ostatných škôl, ktorí majú záujem implementovať výstupy tohto významného pilotného projektu. Všetky webináre boli publikované na webovej stránke projektu, ako súčasť výstupov projektu, v časti „Školenia učiteľov“ v príslušnej jazykovej verzii.